Privacy- en cookie statement

 

Persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom lichten we graag toe hoe we deze verwerken.

Informatie die herleidbaar is tot een persoon valt onder persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wanneer je bij Decom aan een sollicitatieprocedure deelneemt kunnen je persoonsgegevens voor een periode van 1 jaar bewaard worden in onze database. We houden hiermee de administratie van het sollicitatieproces en kunnen op basis van deze gegevens contact opnemen over sollicitatieprocedures en eventueel andere relevante vacatures. Na de periode van 1 jaar worden je gegevens automatisch uit onze database verwijderd, tenzij je opnieuw solliciteert of ons opnieuw toestemming geeft om jouw gegevens te bewaren. Je kunt je gegevens ieder moment geheel laten verwijderen door een e-mail met een verzoek hiervoor te sturen aan info@decompeople.nl. Je persoonsgegevens worden dan zo snel mogelijk uit ons systeem verwijderd.

Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Onder onze dienstverlening valt onder andere bemiddeling, uitzenden, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Jouw gegevens worden gebruikt voor:

 • de beoordeling of je geschikt bent voor een arbeidsbemiddeling en/of voor indiensttreding bij Decom;
 • de bemiddeling van jou naar arbeid;
 • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken betreffende dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsregistratie met jou aan te gaan en te onderhouden;
 • om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • managementdoeleinden waaronder managementinformatie;
 • om wet- en regelgeving te kunnen naleven.

Onder de gegevens die wij verwerken vallen onder andere:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, Skype-naam en LinkedIn profiel);
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • rijbewijs, taalvaardigheden en vakvaardigheden;
 • gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens die betrekking hebben op de functie waarvoor de betrokkene een voorkeur heeft;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud en opdrachtgever van een lopende arbeidsbemiddeling en op de beëindiging ervan;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen en op de beëindiging ervan;
 • andere gegevens die betrekking hebben op de werkervaring van de betrokkene (hiermee wordt gedoeld op werkervaring die de betrokkene, al dan niet in dienstbetrekking, eerder heeft opgedaan);
 • andere gegevens die van belang zijn in het kader van de arbeidsbemiddeling van de betrokkene (bijvoorbeeld of er een subsidieregeling geldt voor de arbeidsbemiddeling). Voorwaarde hierbij is dat die gegevens door de betrokkene zijn verstrekt of bij de betrokkene bekend zijn;
 • gespreks- en communicatie verslagen;
 • broninformatie van websitebezoeken, zodat we inzicht krijgen waar onze bezoekers en sollicitanten ons en onze vacatures vinden (hieronder verder toegelicht);
 • kopie van identificatiebewijs bij indiensttreding in verband met wettelijke verplichting.

Voor bepaalde gegevens hebben wij een wettelijke of fiscale bewaarplicht. Wanneer deze termijnen langer zijn dan de eerdergenoemde 1 jaar, dan bewaren we je gegevens zolang als onze wettelijke verplichting geldt.

Zonder jouw expliciete toestemming zal Decom jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Decom kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan de betrokkene en/of voor zover deze gegevens niet tot de betrokkene persoonlijk kunnen worden herleid. Tot slot kan Decom de gegevens van de betrokkene aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. De gegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Decom heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Website en cookies

Decom maakt gebruik van cookies en websitestatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken en waar onze bezoekers ons op internet vinden. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Net zoals veel andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde, niet-identificeerbare, informatie over gebruikers van de website. Onder andere de volgende informatie wordt verzameld: Het IP-adres van jouw Internet Service Provider en de informatie die daaruit afgeleid kan worden, de datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat jij gebruikt, de onderdelen van de website die jij bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, de informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische gegevens worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Vergroot kaart